Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017
BÊN SUỐI
VỀ VUI
Về vui cát đá trong đời
Lặng thinh tứ phía đáp lời tri âm
Tháng năm cuộc lữ âm thầm
Gửi về mưa nắng nốt trầm trăm năm
Gm.Nguyễn Đình Diệm
05.02.2017 a lưới.huếKHOẢNH KHẮC CÙNG SUỐI